ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 3 writing] H31332

[HSK 3 writing] H31332
 • 第 一 部 分  


  第 71-75 题 
  例如:小船        上        一        河        条        有 
   
    河上有一条小船。                                                 
   
  71.害怕        弟弟        极了 
  72.大熊猫        这        只        可爱        很 
  73.历史是        忘记的        被        不应该                                                       
  74.比去年        我        10 公斤       瘦了                                         
  75.把    房子    她最后    卖了       决定  

   

  第 二 部 分  


  第 76-80 题 
  例如:没(     guān 关     )系,别难过,高兴点儿。 

  76.(     Tài     )阳出来了,新的一天开始了。 
  77.电影院在 8 层,(   nín   )可以坐旁边那个电梯。  
  78.冰箱(     li 3    )还有饮料吗?我有点儿渴了。  
  79.我和妹妹一样,都有睡觉前(    tīng   )音乐的习惯。  
  80.下一个(     jié     )目就是我们班的了,大家准备下。