ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 3 writing] H31329

[HSK 3 writing] H31329
 • 第 一 部 分  


  第 71-75 题 
  例如:小船        上        一        河        条        有 
   
    河上有一条小船。                                                 

  71.特别        努力        他学习 
  72.你    面包    想    吃哪种                      
  73.你的脸        干净        还没        洗                                           
  74.他的成绩        最好的        一直        是我们班                                                    
  75.老人        那位        107 岁        已经        了  

   

  第 二 部 分  


  第 76-80 题 
  例如:没(     guān 关     )系,别难过,高兴点儿。 

  76.这个季(     jié     )的西瓜最好吃了。    
  77.奶奶,是不是太阳下山了,(    yuè     )亮就出来了?  
  78.这是(     zhǎo     )您的 6 角 5 分钱,欢迎下次再来!  
  79.快看,那(    zhī   )大熊猫爬到树上去了。 
  80.做选择时,最重要的是知道(     zì     )己想要什么。