ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 3 writing] H31327

[HSK 3 writing] H31327
 • 第 一 部 分  


  第 71-75 题 
  例如:小船        上        一        河        条        有 
   
    河上有一条小船。                                                 
   
  71.被我        吃了    蛋糕                       
  72.爱干净的    猫是    一种    动物                      
  73.那个        两万人        能坐        体育馆                                         
  74.树        街道两边的        真高        长得                                                             
  75.词        请用        黑板上的        一个句子        写  


  第 二 部 分  


  第 76-80 题 
  例如:没(    guān 关     )系,别难过,高兴点儿。 
   
  76.你了解中国的茶(     wén     )化吗? 
  77.明天(    gōng     )司要举行一个重要的会议。     
  78.他先对大家的(     dào     )来表示欢迎。   
  79.(     Xué   )校旁边有条河,河里有很多鱼。 
  80.我打算去超市买点儿苹果(     hé     )西瓜,一起去吧?