ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 3 writing] H31008

[HSK 3 writing] H31008
 • 第 一 部 分  


  第 71-75 题 
  例如:小船        上        一        河        条        有 
   
    河上有一条小船。                                                 
   
  71.那        邻居        很热情        位                 
  72.这个        三层        一共        楼 
  73.菜单        服务员        拿走了        被                                               
  74.比        北方        中国南方的雨水        多 
  75.把        厨房里        吧        冰箱        放    

       
  第 二 部 分  


  第 76-80 题 
  例如:没(     guān 关     )系,别难过,高兴点儿。 

  76.你姐姐的孩子上(     jǐ     )年级?   
  77.马小姐,谢谢关(     xīn     ),我不发烧了,头也不疼了。  
  78.对不起,(     xià     )午有个重要的会议,我让司机去医院接你好不好?  
  79.经过4个星期的练习,叔叔的普通话水平有了很(    dà     )提高。  
  80.这个小太阳表示晴天,(     yún     )表示阴天。