ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 2 listening] H20901

[HSK 2 listening] H20901

×

Press [space key] to pause or play
 • 第 一 部 分

  第 1-10 题

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 二 部 分

  第 11-20题

   


 • 第 11-15 题 

  例如:

  男:你  喜欢  什么  运动 ?

  Nǐ  xǐhuan  shénme  yùndòng ?

  女: 我  最  喜欢  踢  足球 。( D )

  Wǒ zuì  xǐhuan  tī  zúqiú。 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 16-20 题 

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 21-30 题 

  例如:男:  小王 ,  这里  有  几  个  杯子 , 哪个是  你  的 ?

    Xiǎo Wáng,  zhèlǐ yǒu jǐ ge  bēizi,nǎge shì nǐ de?

  女:  左边  那个  红色  的  是  我  的 。

  Zuǒbian nàge hóngsè de shì wǒ de 。

  问:  小王 的 杯子 是 什么 色的 ?

   Xiǎo  Wáng  de  bēizi  shì  shénme yánsè de?

    A   红色hóngsè   √      B  黑色 hēisè       C  白色  báisè • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 四 部 分

  第 31-35 题 

   例如:女:  请  在  这儿  写  您  的 名字 。

  Qǐng zài zhèr xiě nín  de míngzi。

  男:  是  这儿  吗 ?

  Shì zhèr  ma?

  女:  不 是 ,是  这儿 。

  Bú  shì , shì zhèr 。

  男: 好 ,谢谢 。

  Hǎo,  xièxie 。

  问:  男  的  要  写  什么 ?  

   Nán  de  yào  xiě  shénme ?

  A  名字míngzi   √     B   时间shíjiān    C   房间号fángjiān hào

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123