ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H20902

[HSK 1 reading] H20902


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 二 部 分

  第 26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 31-35 题

  A 都很好Dōu hěn hǎo    B 昨天下午 Zuótiān xiàwǔ   C 那儿Nàr   D 听你的 Tīng nǐ de     E 后面的人 Hòumian  de      F 好的 Hǎo  de

  例如:你 喝 水 吗 ?Nǐ hē shuǐ ma?(F) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 四 部 分

  第 36-40 题

  A 能néng    B 住zhù    C 认识rènshi    D 名字míngzi    E 坐zuò    F 谢谢xièxie

  例如: 你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme   • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123