ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11335

[HSK 1 reading] H11335


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 二 部 分

  第 26-30 题 

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 31-35 题

  A 很 热Hěn rè     B 我 的 电脑     C 没有Méiyǒu     D 北京 大学Běijīng Dàxué     E 9 点diǎn     F 好的 , 谢谢 !Hǎode, xièxie!

  例如:你 喝 水 吗 ?Nǐ hē shuǐ ma?( F ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 四 部 分

  第 36-40 题

  A 说 shuō     B 漂亮 piàoliang     C 哪 nǎ     D 名字 míngzi    E 喜欢xǐhuan    F前面qiánmiàn 

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123