ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11115

[HSK 1 reading] H11115


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第二部分

  第26-30 题 

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第三部分

  第31-35 题

  A 我开车了(Wǒ kāi chē le)       B 中国( Zhōnɡ ɡuó)   C 27 个(ge)    D 我先生(Wǒ xiān shenɡ)       E 没 (Méi)      F 好的,谢谢( Hǎo de, xiè xie) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第四部分

  第36-40 题

  A 明天(mínɡ tiān)    B 买(mǎi)    C 漂亮(piào liɑnɡ)    D 名字(mínɡ zi)    E 认识(rèn shi)   F 汉语(Hàn yǔ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123