ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11006

[HSK 1 reading] H11006


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 二 部 分

  第 26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 31-35 题

  A 苹果Píngguǒ     B 我 24 岁Wǒ 24 suì     C王 小姐Wáng xiǎojiě    D火车站Huǒchēzhàn    E坐 出租车Zuò chūzūchē       F好 的 , 谢谢 !Hǎo de, xièxie!

  例如:你 喝 水 吗 ?Nǐ hē shuǐ ma?( F ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第四部分

  第36-40 题

  A 回huí     B 朋友péngyou       C 多少duōshao     D 名字míngzi     E 谢谢xièxie     F 冷lěng  

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123