ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11005

[HSK 1 reading] H11005


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第二部分

  第26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 31-35 题

  A 一 个 星期Yí ge xīngqī     B 明天 中午Míngtiān zhōngwǔ     C没有Méiyǒu       D我 女儿     Wǒ nǚ'ér     E 84 个ge     F 好 的 ,谢谢 !Hǎo de, xièxie!

  例如:你 喝 水 吗 ?Nǐ hē shuǐ ma?( F ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第四部分

  第36-40 题

  A 怎么样zěnmeyàng     B 认识rènshi     C 菜cài     D 名字míngzi     E 热rè     F 工作gōngzuò

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123