ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11004

[HSK 1 reading] H11004


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第二部分

  第26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第三部分

  第31-35 题

  A 打 电话Dǎ diànhuà    B 我 没 看Wǒ méi kàn    C桌子 上Zhuōzi shang    D没 关系Méi guānxi   E 李 小姐 的Lǐ xiǎojiě de   F好 的 , 谢谢 !Hǎo de, xièxie! • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第四部分

  第36-40 题

  A 里lǐ     B 能néng    C 岁suì    D 名字míngzi    E 多少duōshao    F 喜欢xǐhuan

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123