ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H11003

[HSK 1 reading] H11003


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 二 部 分

  第 26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 三 部 分

  第 31-35 题

  A 没  Méi     B 学校里 Xuéxiào lǐ     C 会说一些Huì shuō yìxiē   D 这个 Zhège    E 我 爸爸 妈妈 Wǒ bàba māma      F 好 的 , 谢谢 !Hǎo de, xièxie! • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第 四 部 分

  第 36-40 题

  A  冷lěng       B  多少duōshao       C 写xiě        D 名字míngzi       E 茶chá       F 东西dōngxi

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123