ONLINE CHINESE LANGUAGE LEVEL TESTS
[HSK 1 reading] H10901

[HSK 1 reading] H10901


 • 第 一 部 分

  第 21-25 题

  例如:

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 •  第二部分

  第26-30 题

  例如: 我 很 喜欢 这 本 书 。Wǒ hěn xǐhuan zhè běn shū ( E ) • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第三部分

  第31-35 题

  A 医院( Yīyuàn)    B 下雨了(Xià  yǔ  le)   C 我不认识她( Wǒ  bú rènshi tā.)   D 7岁(suì)   E 下个月( Xià  ge  yuè )   F 好的,谢谢(  Hǎo  de, xièxie!)

  例如:你 喝 水 吗 ?Nǐ hē shuǐ ma?( F )

    • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123

 • 第四部分

  第36-40 题

  A 坐zuò    B 前面qiánmiàn    C 没 关系méi guānxi  D 名字míngzi    E 汉语Hànyǔ    F 月yuè  

  例如:你 叫 什么 ( D )?Nǐ jiào shénme • 123


 • 123


 • 123


 • 123


 • 123